• neobg@neobg.org

Дейности и проекти

Сдружение “НЕО България” разработва самостоятелни проекти, както и разнообразни инициативи в партньорство с други организации. Чрез проектирането и изграждането на тематични интернет страници Сдружението цели, също така, да популяризира нестандартни, иновативни и екологични решения в подкрепа на изследвания за възобновяеми енергийни източници, биоземеделие, зелен бизнес и социално предприемачество.

С оглед изпълнението на своите цели, екипът на сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност, чрез предоставяне на консултантски услуги, участие в изготвянето на експертни анализи, доклади и публикации по актуални теми, както по своя инициатива, така и в отговор на конкретните необходимости на заинтересовани лица.

Няколко са секторите в икономиката, които пряко засягат “зелената” тематика и които могат да имат най-силно положително или отрицателно въздействие, както върху околната среда, така и върху качеството на живот. Това са несъмнено енергетиката, земеделието и транспорта. Освен със своя принос за икономическото развитие, те са основни замърсители на околната среда. Това са някои от направленията, по които работим, наред със социално значими инициативи за опазване на околната среда, чиито ефект да бъде усетен и видим от големи групи хора.

Като инструмент за постигане на своите цели, НЕО България организира форуми, дискусии и семинари на местно и национално ниво, с оглед постигане на синергия между държавните органи, бизнеса и университетите.

Развитието на научния капацитет на страната е сред дългосрочните приоритети на Сдружение “НЕО България”, като организацията си е поставила за цел формирането на научно-изследователски център за разработване на нови технологии и иновации, организиране на учебни визити за обмяна на опит и know-how в други европейски страни и пр.

Културен проект “Преплитане”

В “Entwined: Paths of experiences” шестима художници и един колектив от България и от Белгия, с произведенията си успяха да преобразят галерия OBORISHTE5 в София. Чрез срещата на млади български и белгийски артисти, художничката Натали Саркисян, културният медиатор Силви Саркисян и Сдружение НЕО България, създадоха предпоставка за преплитането на две култури и множество артистични практики, в рамките на Столична програма “Култура”.  В рамките на “Entwined: Paths of experiences” се проводоха интерактивни разговори между младите художници от две европейски артистични сцени, както и между художниците и българските култура и изкуство. В това rendezvous стои идеята за “пътуващата личност” и връзката между “Аз и другият” в съвременното общество. Срещите-беседи се проведоха на 7 и 8 септември и целяха създаването на диалог по актуални теми, като например за пътя на младия артист, важността на съвременното изкуство и защо то е средство за създаване на нови практики и структури със социална значимост. Въпросите, които бяха засегнати по времето на тези дискусии, бяха свързани с екология и природа в изкуството, социология и арт активизъм, съвременно пластично изкуство и експеримент в художественото образованието, обобщени в темата за “Пътят на младия художник”.

Участващи художници в проекта: Ерин Хелсен, Рая Стефанова, Филип Колин, PRINTNEST, Каспър Де Вос, Натали Саркисян, Стоян Илев.

 

Идеен проект “Соларно кафе”

Проект “Соларно кафе” е в основата на създаването на Сдружение “НЕО България”, като инкубатор на идеи, научни изследвания, учебна и диагностична дейност в областта на ВЕИ и енергоспестяващите технологии. Чрез създаването на първото изцяло енергийно независимо соларно кафе /SOLAR CAFÉ/ в региона, сдружението цели обединяването на преподаватели и изследователи, предприемачи и други заинтересовани лица в областта на зеления бизнес и икономика в посока общи усилия за опазване на околната среда, насърчаване и реализиране на иновации и различни иновационни подходи, за един “нов енергиен ред”.

Реализацията на този проект е в дългосрочна перспектива и е сбор от усилията на наши партньори от публичния и частния сектор. Чрез него желаем да предложим и поддържаме устойчиви механизми за работещ иновативен потенциал.

Идеен проект “Соларен паркинг”

Идейният проект за соларен паркинг е неразривно свързан с проекта за соларно кафе и е резултат от дискусиите – такива, каквито биха се провеждали в изграденото соларно кафе – и диалога между учени, инженери-експерти по възобновяеми енергийни източници и предприемачи, които се обединиха около осъществяването на практика на тази инициатива.

Проектът предвижда изграждането на локални паркинги за електрически и хибридни автомобили, собствениците на които да имат гарантирано паркомясто в центъра на града и при необходимост да служат и за зареждаща станция, захранвана от високотехнологични слънчеви панели.

Идеен проект “Център по билкарство”

Мястото ще предлага на своите гости продукти от билки, тинктури, природни сокове, сушен микс от диви плодове и мед по стари рецепти. Центърът ще дава възможност за организиране на срещи с автори на книги на такава тематика, както и консултации от лицензирани народни лечители, лекари и фармацевти, специализирани в областта на природолечението. Организирането на специални лекции и обучения ще мотивира посетителите да опознават и пазят българската флора, сами да събират природни продукти по рецепти и указания, които са получили в Центъра по билкарство.

Translate (machine)